Tjänstedomäner

Här hittar du en förteckning över samtliga tjänstedomäner. I tabellen kan du också se om de är installerade i den nationella Tjänsteplattformen eller inte.

Informationen på denna sida är hämtad från subversion, tjänstekontraktsbeskrivningar samt tjänsteadresseringskatalogerna i den nationella tjänsteplattformen. Klicka på länkarna i tabellen för mer information.


Se även förteckning över samtliga tjänstekontrakt.

Svenskt kortnamn Svenskt domännamn Engelskt domännamn NTjP Prod NTjP QA
cgi:healthcare:efrikort
aktivitetshantering vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter: aktiviteter clinicalprocess:activity:actions X X
vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter: beställning av aktivitet clinicalprocess:activity:order X X
remisshantering vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter: remisshantering clinicalprocess:activity:request X X
ordinationsutfall vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter: ordinationsutfall clinicalprocess:activityprescription:actoutcome X X
ordinationslogistik vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter: ordinationslogistik clinicalprocess:activityprescription:logistics
ordination vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter: ordination clinicalprocess:activityprescription:prescribe
utfall av aktiviteter vård- och omsorg kärnprocess: hantera hälsorelaterade tillstånd: utfall av aktivitet clinicalprocess:healthcond:actoutcome X X
basuppgifter tillstånd Vård- och omsorg kärnprocess: hantera hälsorelaterade tillstånd: basuppgifter clinicalprocess:healthcond:basic X X
Intygshantering vård- och omsorg kärnprocess: hälsorelaterade tillstånd: intygshantering clinicalprocess:healthcond:certificate X X
tillståndsbeskrivning vård och omsorg kärnprocess: hantera hälsorelaterade tillstånd: tillståndsbeskrivning clinicalprocess:healthcond:description X X
reumatism data vård- och omsorg kärnprocess: hantera hälsorelaterade tillstånd: reumatism data clinicalprocess:healthcond:rheuma X
resurssamordning operativt processtöd: samordna resurser över verksamhetsstrukturer: logistik clinicalprocess:logistics:logistics X X
listning individens processtöd: tillgängliggör kontaktväg: listning crm:carelisting X X
remisstatus vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter: remisstatus crm:requeststatus X X
tidbokning individens processtöd: tillgängliggör kontaktväg: tidbokning crm:scheduling X X
dosordination vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter: dosordination druglogistics:dosedispensing X X
tillgänglig patient (TGP) infrastruktur: säkerhetstjänster: patientrelation ehr:accesscontrol X X
spärrhantering infrastruktur: säkerhetstjänster: spärrhantering ehr:blocking X X
uppdragsval infrastruktur: katalogtjänster: behörighetshantering uppdragsval ehr:commission
logghantering infrastruktur: säkerhetstjänster: logghantering ehr:log X X
samtyckeshantering infrastruktur: säkerhetstjänster: samtyckeshantering ehr:patientconsent X X
patientrelationshantering infrastruktur: säkerhetstjänster: patientrelationshantering ehr:patientrelationship X X
erbjuden e-tjänst individens processtöd: tillgängliggör kontaktväg: erbjuden tjänst eservicesupply:eoffering X X
utomlänsfakturering operativt processtöd: samordna resurser över verksamhetsstrukturer financial:billing:claim X X
kvalitetsrapportering uppföljning kärnprocess: hantera utfall för grupper: kvalitetsrapportering followup:groupoutcomes:qualityreporting X X
kvalitetsregister, nkrr uppföljning kärnprocess: kvalitetsregister: nkrr followup:qualityregistry:nkrr X X
healthcertificate:lifeline
mätdata från mätutrustning vård- och omsorg kärnprocess: hantera hälsorelaterade tillstånd ihe:pcd:dec
terminologi infrastruktur: informations-strukturtjänster: terminologi informatics:terminology X X
loggtjänst informationssäkerhet: uppföljning: åtkomstlogg informationsecurity:auditing:log X X
spärrhantering infrastruktur: säkerhetstjänster: spärrhantering informationsecurity:authorization:blocking X X
samtyckestjänst informationssäkerhet: säkerhetstjänster: samtyckestjänst informationsecurity:authorization:consent X X
behörighetshantering infrastruktur: katalogtjänster: behörighetshantering informationsecurity:authorization:pip
behörighetshantering infrastruktur: katalogtjänster: behörighetshantering infrastructure:directory:authorizationmanagement X X
medarbetare infrastruktur: katalogtjänster: medarbetare infrastructure:directory:employee X X
organisation infrastruktur: katalogtjänster: organisation infrastructure:directory:organization X X
Formulärhantering infrastruktur: etjänsteförsörjning: formulärhantering infrastructure:eservicesupply:forminteraction X X
patientportal infrastruktur: etjänsteförsörjning: patientportal infrastructure:eservicesupply:patientportal X X
terminologi infrastruktur: informations-strukturtjänster: terminologi infrastructure:informationstructureservice:terminology
meddelandetjänst infrastruktur: tjänsteförmedlingstjänster: meddelandetjänst infrastructure:itintegration:messagebox
tjänsteadressering infrastruktur: tjänsteförmedlingstjänster: förmedlingsinformation infrastructure:itintegration:registry X X
intygshantering vård- och omsorg kärnprocess: hälsorelaterade tillstånd: intygshantering insuranceprocess:healthreporting X X
engagemangsindex infrastruktur: tjänsteförmedlingstjänster: engagemangsindex itintegration:engagementindex X X
tjänsteövervakning infrastruktur: tjänsteförmedlingstjänster: tjänsteövervakning itintegration:monitoring X
tjänsteadressering infrastruktur: tjänsteförmedlingstjänster: adressering itintegration:registry X X
personuppgiftshantering underlagförprocesstöd: invånare: personuppgifter masterdata:citizen:citizen X X
yrkeslegitimering underlagförprocesstöd: personella resurser: yrkeslegitimering masterdata:organisationalresources:licensetopractice
personuppgiftshantering infrastruktur: katalogtjänster: personuppgiftshantering population:residentmaster X X
processdevelopment:infections X X
försäkringsmedicinskt beslutsstöd operativ processtyrning: beslutsstöd: försäkringsmedicinskt beslutsstöd processmanagement:decisionsupport:insurancemedicinedecisionsupport X X
se.apotekensservice:axs X X
expeditionsställe se.apotekensservice:expo X
läkemedelsförteckning se.apotekensservice:lf X X
ordination se.apotekensservice:or X X
se.apotekensservice:pris X X
API för sob-tjänsten vård- och omsorg kärnprocess: hantera aktiviteter: stöd och behandling sob:apps:resident X X
organisation infrastruktur: katalogtjänster: organisation strategicresourcemanagement:organizational:organization
medarbetare infrastruktur: katalogtjänster: medarbetare strategicresourcemanagement:persons:employee
personuppgiftshantering underlagförprocesstöd: invånare: personuppgifter strategicresourcemanagement:persons:person X X
tidbokning processtöd: tillgängliggör kontaktväg: tidbokning supportprocess:logistics:scheduling
tolkförmedling operativt processtöd: personalresurser: tolkförmedlning supportprocess:personalresources:interpretation
vårdochomsorgsutbud operativt processtöd: tillgängliggöra tjänst: vårdochomsorgsutbud supportprocess:serviceprovisioning:healthcareoffering X X

Senast uppdaterad 2018-01-16