Arkiv

2014       2015       2016       2017


Uppdatering av RIV Tekniska anvisningar

Uppdatering av RIV Tekniska anvisningar 2018-08-27

RIV-Tekniska anvisningar - Översikt 2.0 (http://rivta.se/documents/ARK_0001/) och RIV-Tekniska anvisningar - Tjänsteplattform (http://rivta.se/documents/ARK_0034/) har uppdaterats avseende vägval och anropsbehörighet. Beskrivningar av sk HSA-adressering (trädklättring) samt användning av standardval har lagts till.

Begränsad hantering av ärenden under sommaren

Ärenden under sommaren 2018-06-28

Under perioden 15 juni till 13 augusti har Arkitektur och regelverk begränsade möjligheter att hantera inkomna ärenden. Det gäller framförallt ärenden som avser begäran om kvalitetssäkring, beslut om domännamn, begäran om paketering och publicering av release av tjänstedomän samt ansökan om behörighet i Bitbucket. Detta innebär att vi kommer att ta emot inkomna ärenden, men med utökade svarstider på grund av att bemanningen av personal är lägre än normalt.

Tjänstedomäntyper

Nya tjänstedomäntyper på RIVTA 2018-02-22

Nya tjänstedomäntyper som visas nu under respektive tjänstedomän på rivta.se för att tydliggöra ansvar och förvaltning av tjänstedomäner. Nedan beskrivs tjänstedomäntyper:

Nationell tjänstedomän

Tjänstedomänen utvecklas och/eller förvaltas av Inera. Inera A&R ansvarar för kvalité inom teknik, informatik, arkitektur och testsviter/tjänsteproducenter, samt att domänen passar in i och har en tydlig roll i den sammantagna portföljen av nationella tjänstekontrakt. A&Rs kvalitetssäkringsprocess följs under utvecklings- och förvaltningsfasen.

Applikationsspecifik tjänstedomän

Tjänstedomänen definierar ett applikations/lösningsspecifikt API till en applikation/tjänst som ägs av Inera. Applikationsförvaltningen vill återanvända Ineras anslutningsorganisation och infrastruktur (Tjänsteplattformen), men ha kvar full kontroll över alla beslut som rör kontraktsdesign, versioner och releaser. Förvaltningen har ett eget, lokalt ansvar för tjänstekontraktens arkitektur, informatik och teknik inom ramen för det ansvar som projektet/förvaltningen har för applikationen/tjänsten i sig. Tjänstekontrakten får bara användas när den specifika applikationen/tjänsten är en av parterna i informationsutbytet.

Extern tjänstedomän

Annan part än Inera A&R utvecklar/förvaltar tjänstedomänen. Annan part ansvarar för kvalité inom teknik, informatik och arkitektur. Tjänstekontrakten i tjänstedomänen följer giltig RIV TA-profil (tjänstekontraktens tekniska utformning och paketering) och kan därmed driftsättas och anslutningshanteras i NTJP om ICC.s infrastrukturkrav är uppfyllda. Tjänstekontrakten tillämpas inte inom Ineras uppdrag. Inera A&R ansvarar inte för namnsättning utöver vad som anges, men kan konsulteras om extern part önskar.Nyheter från 2017

Stöd för PingForConfiguration

Avveckling av stöd för tjänstekontraktet PingForConfiguration 2017-11-13

Tjänstekontraktet PingForConfiguration avvecklas

I dag finns det krav enligt regelverket i RIV-TA att tjänsteproducenter, som tillhandahåller tjänster baserade på nationella tjänstekontrakt, också ska tillhandahålla en tjänst för att kontrollera status för den informationsförsörjning de hanterar. Av den anledningen tog vi en gång i tiden fram tjänstekontraktet PingForConfiguration, som skulle användas för detta.

Det har dock visat sig att nästan ingen använder detta tjänstekontrakt. Antagligen beror detta på att det varit otydligt hur funktionen i tjänstekontraktet skulle användas, och vem som skulle använda funktionen. Vi har också fått en del kritik kring själva strukturen.

Med anledning av detta föreslår vi på Inera att kravet om att använda tjänstekontraktet PingForConfiguration, tas bort från RIV-TA. Det innebär också att vi slutar supportera tjänstekontraktet, samt att vi avinstallerar tjänster från Nationella tjänsteplattformen som är baserade på detta kontrakt.

TKB:n uppdateras

Vi kommer att uppdatera tjänstekontraktbeskrivningen (TKB:n), för att tydliggöra att kontraktet inte längre behöver användas. I TKB:n kommer vi också att skriva att vi inte kommer att ha någon nationell support kring kontraktets användning, samt att det heller inte sker några tillägg eller rättningar av kontraktet.

Bör inte innebära några negativa konsekvenser

Förslaget om att avveckla tjänstekontraktet för nationellt bruk bör inte ha några negativa konsekvenser för dem som använder nationella tjänstekontrakt, eller innebära några extra kostnader. Visst arbete kan dock behöva göras av Inera med att uppdatera domänens dokumentation samt dokumentationen i regelverket för RIV-TA.

Kan fortfarande användas för lokalt bruk

Om någon organisation vill fortsätta att använda tjänstekontraktet för lokalt bruk, så finns det inget som hindrar detta. Men det kommer inte finnas någon nationell support eller uppdatering av kontraktet.

Hör av dig om du har synpunkter

Om du inte tycker att vi ska avveckla tjänstekontraktet utan har synpunkter på detta, vill vi att du hör av dig till oss senast den 8 januari 2018. Om vi inte får in någon negativ respons på vårt förslag att avveckla kontraktet, så kommer detta att ske första halvan av 2018. Du hör av dig till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Kundservice, märk ditt meddelande med ”Avveckling PingForConfiguration”.Nyheter från 2016

Skicka ärenden

Kontakta Nationell kundservice för att skicka ärenden 2016-11-09

Vi har nu ändrat så att ärenden till Inera Arkitektur och regelverk går via Nationell kundservice Läs mer om de olika ärendena.

Webbtext

2016-06-17 Ny hantering av webbtext 2016-06-17

Tjänstekontraktsbeskrivningar har hittills haft ett avsnitt kallat "webbtext", där den beskrivningstext som visas under respektive tjänstedomän på inera.se/rivta.se visas. Vi har nu ändrat denna hantering och sköter istället hanteringen vid sidan om TKB:er och domängranskningar, genom direkt kommunikation mellan Inera och Tjänstedomänansvarig. Detta gör att webtextavsnittet nu bör tas bort ur TKB:er, vilket Inera kommer att upplysa om vid kommande domängranskningar.

Inera kommer att initiera en översyn av respektive domäners webbtext i samband med nya major-versioner. I övrigt hänvisas Tjänstedomänansvariga att ta kontakt med arkitektur@inera.se för uppdateringar av webbtexten.

Versionshantering på Bitbucket

Tillämpningsanvisningar, RIV Tekniska anvisningar samt mallar och anvisningar versionshanteras på bitbucket 2016-06-06

Innehållet från Alla dokument versionshanteras på bitbucket, ärenden och wiki-sidor är uppdelade efter vilken anvisning den tillhör.Nyheter från 2015

Flytt från Google Code

Flytten från Google Code är klar 2015-08-24

Innehållet från Google Code är nu flyttat. Källkod, ärenden och wiki-sidor är numera uppdelade efter vilken tjänstedomän, anvisning eller mjukvara de tillhör.

Flytt till Bitbucket

RIVTA flyttar till Bitbucket 2015-06-05

På grund av Google Codes avveckling har vi har beslutat att migrera RIV TA Tjänstedomänsutveckling till Bitbucket. Ny adress blir http://bitbucket.org/rivta-domains och migreringen kommer till största delen att ske innan midsommar. För mer information om flytten, se här.

Lämna Google Code

Arbete med att lämna Google Code 2015-05-18

Som många vet så avvecklas Google Code under hösten. Vi är just nu i slutfasen av att utvärdera lämpliga kandidater till ersättare. Vi hoppas kunna informera om utgången under maj månad. Därefter är vårt mål att dokument och instruktioner är uppdaterade samt att en migreringsplan finns framtagen innan midsommar.

RIVTA anvisningar upplagda

Två nya RIVTA anvisningar upplagda 2015-01-13

ARK_0034 anvisning Kryptografi och ARK_0036 Tjänsteplattform är upplagda på RIVTA siten.Nyheter från 2014

Länkar till downloads

Omlagt hur länkar sker till downloads 2014-12-29

Efter policy ändring på Google code så finns zip filer numera att nå via RIVTA.SE.

Uppdatering av script

Uppdatering av script för hantering av domäner 2014-08-04

Scriptet för att verifiera innehåll i en tjänstedomän har uppdaterats till version 1.2.

 • Motsvarar nu den aktuella version 2.0.5 av RIVTA Konfigurationsstyrning.
 • Ändrad regel för förenkling av namnsättning av TKB och AB.
 • Bättre kontroll av versionsnumrering.
 • Visar om ändringar skett i en tag efter det att den skapas.
 • Tydligare meddelanden
Se här för mer information och länk till programmet.

Konfigurationsstyrningen publicerad

Uppdatering 2.0.5 av Konfigurationsstyrningen publicerad 2014-06-30

En uppdatering av konfigurationsstyrningen har publicerats. De viktigaste förändringarna framgår av revisionshistoriken, och är:

 • Ersatte alla referenser till ”CeHis” med ”Inera”.
 • Tog bort alla referenser till självdeklaration av följsamhet.
 • Fixade enstaka typos.
 • Ändrade namnsättningsregeln för TKB och AB. Dessa skall inte längre ha versionsbeteckning i filnamnet.
 • Förtydliga mappstrukturen och kravet på en undermapp per intraktion (WSDL-fil).
 • Förtydliga versionreglerna. Tredje versionstalet uppstår endast efter den första dokumentationsuppdateringen och kan därför aldrig vara 0.
 • Förtydliga att Inera Arkitektur och regelverk skapar zip-filerna vid release.
 • Förtydliga att en tag alltid skapas mha kommandot ”svn copy”. Adderade Bilaga 5 som beskriver hur en tjänstedomän byter namn (namnrymnd).
Ni hittar, som alltid, dokumentet här: ARK_0007

RIVTA Översikt publicerad

Ny revision av RIVTA Översikt publicerad 2014-04-08

En ny revision med fokus på källsystemsadressering och ändrade krav på hantering av anropsbehörighet har publicerats. Dokumentet återfinns via ARK_0001.