Termer i RIV TA

På denna sida återfinns en ordlista med viktiga termer som används i tekniska referensarkitekturen och anvisningarna.

Term Förkortning Betydelse
Aggregerande tjänstAgTjEn SOA-tjänst som för en viss individ/patient sammanställer en nationell eller regional vy av informationen av den typ som är aktuell för tjänsten i fråga.
Aggregeringsplattform AgPlKomponent som ingår i en tjänsteplattform, och som ansvarar för att exekvera aggregerande tjänster.
Anpassningsplattform Komponent som ingår i en tjänsteplattform, och som svarar för att översätta mellan den modell för teknisk kommunikation som regleras av RIVTA:s referensarkitektur och modeller som regleras av externa parter.
AnslutningsarkitekturAnArEn beskrivning av huvudmäns verksamhetssystem som tjänsteproducenter/tjänstekonsumenter i den nationella arkitekturen för e-hälsa.
Arkitekturella beslutAB En beskrivning av arkitekturellt signifikanta beslut som tagits under ett systems utveckling.
ArkitekturBeskrivning av ett systems grundläggande struktur och dess ingående delar, relationen mellan dessa delar samt relationen till omgivande system. Även beskrivning av principer för systemets utveckling.
AutentiseringKontroll av en användares identitet för att säkerställa att användaren verkligen är den han eller hon utger sig för att vara (ref SIS Handbok 2006).
DomänschemaEtt XML-schema för gemensamma element inom en tjänstedomän
EngagemangsindexEIEn stödtjänst där det finns nationella index över vilka vårdgivare som har information av vilket slag kring en viss invånare/patient.
FederationEn samverkan för identifiering och autentisering mellan identitetsutfärdare, attributsutfärdare och e-tjänsteleverantörer.
HCC-certifikatEn certifikatstyp i SITHS-modellen som används för servrar och applikationer för autentisering, kryptering och signering.
InformationsarkitekturUppsättning termer och informationsmodeller samt koder och klassifikationer.
IntegrationstjänstEtt samlingsnamn för tjänster som syftar till att knyta samman tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter. Exempel är virtuell tjänst och aggregerande tjänst.
Källsystem Ett verksamhetssystem som tillhandahåller patientrelaterad vård- och omsorgsinformation, exempelvis ett journalsystem.
Källsystemsbaserad logisk adressLogisk adress som representerar ett källsystem.
Logisk adressLAEn logisk adress representerar en verksamhet/organisation eller ett källsystem och används för adressering mellan tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter.
Lös kopplingEn designprincip där kommunicerande system har så få beroenden till varandra som möjligt.
Nationell arkitekturArkitektur för nationella e-hälsotjänster.
Nationell tjänsteplattformNTjPEn tjänsteplattform för integration över huvudmannagränser.
ReferensarkitekturEn referensarkitektur kommunicerar en målbild av ett fysiskt system. Referensarkitekturen innehåller principer och guidelines som reglerar hur system ska designas.
Regional tjänsteplattformRTjPEn tjänsteplattform för integration inom en region samt mot den nationella tjänsteplattformen.
Regler för interoperabilitet inom vård och omsorgRIVEtt nationellt regelverk som styr integration inom vård och omsorg. RIV täcker såväl semantisk som teknisk interoperabilitet.
Regler för interoperabilitet inom vård och omsorg - tekniska anvisningarRIV TAEn uppsättning tekniska regler och tillhörande anvisningar som ingår i RIV och som ska användas för nationella e-hälsotjänster inom vård och omsorg.
ReleaseEn version av en tjänstedomän eller programvara som är godkänd för driftsättning.
Service Oriented ArchitectureSOAAnvänd termen Tjänstebaserad arkitektur
SOA-tjänstEtt gränssnitt för automatiserad samverkan (t.ex. ett web-service-gränssnitt) som följer ett fastställt tjänstekontrakt.
Software Architecture DocumentSADDokument som beskriver de arkitekturella huvuddragen i en tänkt eller genomförd teknisk implementation/lösning.
Stark autentiseringMetod för att kontrollera en användares identitet på minst två olika sätt, till exempel genom lösenord, smarta kort eller biometrisk autentisering.
StödtjänstTjänsteproducent som tillhör den tekniska domänen, eller hanterar information som inte är bunden till någon specifik verksamhetsprocess. Exempel är personuppgiftstjänst, engagemangsindex, tjänsteadresseringskatalog, katalogtjänster och säkerhetstjänster.
TjänsteadresseringskatalogTAKEn stödtjänst som erbjuder administration och åtkomst av information som ligger till grund för adressering och kontroll av anropsbehörighet som utförs i en tjänsteplattform.
Tjänstebaserad arkitekturSOAInnebär att ett distribuerat IT-system organiseras som en struktur av kommunicerande tjänster.
Tjänstebaserad integrationIntegration enligt principerna för en tjänstebaserad arkitektur.
TjänstedomänEn verksamhetsbaserad indelningsgrund för nationellt standardiserade tjänstekontrakt.
TjänsteinteraktionInformationsutbyte mellan tjänstekomponenter baserat på tjänstekontrakt.
TjänstekomponentKomponenter som ingår i en tjänstebaserad integration.
TjänstekonsumentRollen som initiativtagare till en tjänsteinteraktion. Rollen innehas av en tjänstekomponent som till exempel en e-tjänst, ett verksamhetssystem, en partneringång eller en tjänsteplattform.
TjänstekontraktSpecifikation som beskriver ett nationellt standardiserat gränssnitt som förekommer mellan tjänstekomponenter i en tjänstebaserad arkitektur.
TjänstekontraktsbeskrivningEtt dokument som beskriver tjänstekontrakten i en tjänstedomän.
TjänsteplattformTPEn uppsättning komponenter som möjliggör en tjänstebaserad integration. För mer information, se http://rivta.se/documents/ARK_0034/
TjänsteproducentTjPRollen som mottagare av ett anrop från en tjänstekonsument. Rollen innehas av en tjänstekomponent med ett tekniskt gränssnitt som möjliggör för tjänstekonsumenter att genom anrop förändra eller begära information.
TjänsteschemaEtt XML-schema med element för tjänstekontraktets in- och utmeddelanden (request och respons).
TjänsteväxelAnvänd termen Anpassningsplattform 
Ursprunglig tjänstekonsumentDen tjänstekonsument som är den ursprungliga initiativtagaren till en tjänsteinteraktion.
Verksamhetsbaserad logisk adressLogisk adress som representerar en verksamhet eller organisation.
VIFO-kartan VIFOVerksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård
VirtualiseringsplattformVPKomponent inom en tjänsteplattform som svarar för att exekvera virtuella tjänster.
Virtuell tjänstTjänstekonsumentens anropspunkt i en tjänsteplattform. Det finns en virtuell tjänst för varje tjänstekontrakt, och den skickar anropet vidare till den i anropet adresserade tjänsteproducenten.